چگونگی پرورش ایده های خلاق

بازگشت به صفحه مقالات
چگونگی پرورش ایده های خلاق

تعریف ایده

تعریف ایده را همانطور که در مقاله "واژگان ایده لینک" از ایده لینک داشتیم؛ ایده را از هر منظری که بررسی کنیم بر پایه دانش و آگاهی بودنش شرط لازم آن است. و همچنان باید خلاق ونوآورانه باشد. علاوه بر همه اینها ایده باید مبتنی بر حل مساله باشد.

پس برای ایده پردازی قبل از هر کاری باید مساله مورد نظر را در ذهن طراحی کنیم. سپس به آن پاسخ های مناسب بدهیم . بهترین ایده بهترین پاسخی است که ما به آن مساله داده ایم.


سوال اینجاست که چطور بهترین پاسخ را تشخیص دهیم ؟

بله لازمه آن داشتن تفکر انتقادی است.

تفکر انتقادی

درواقع ایده پردازی با تفکر انتقادی پیوند دقیقی دارد. تفکری که بر اساس سنجش و ارزیابی دقیق از اتفاقات و مشاهدات باشد و منطبق بر اعتبار وعاری از ابهام باشد. همچنین بی طرفانه و منصفانه باشد.

این اطلاعات اساس یک تفکر اتقادی قرار میگیرد و تفکر انتقادی نیز اساس ایده پردازی میباشد تا ما

با در نظر گرفتن عوامل مربوط و منطقی به نتیجه ای قابل لمس برسیم. برای رسیدن به نتیجه ابتدا باید افکار و دیدگاه هایمان را دسته بندی کنیم و آنها را بر اساس موضوعات طبقه بندی کنیم که این کار جزو مهم یک تفکر انتقادی است. سپس برای دیدگاه هایمان و درستی حدس هایمان دلیل بیاوریم.

باید بتوانیم با انتخاب درست کلمات دلایل روشنی داشته باشیم و آنها را به خوبی ارزیابی کنیم. دلایل ما باید از طریق جمع آوری اطلاعات بدست امده باشد. حال با اطلاعاتی که داریم حدس های خود را در باب موضوع ارزیابی میکنیم و در نهایت به یک جمع بندی و نتیجه گیری میرسیم تا قضاوتی بجا از مساله داشته باشیم.

یک تفکر منتقد برای حل مسله همواره باید سوال هایی را مطرح کند.این سوال ها چیست؟

_من چه هدفی را دنبال میکنم؟

_منبع اطلاعاتی من چیست؟

_چه نوع اطلاعات و فرضیه هایی باعث نتیجه گیری میشود؟

_آیا میخواهم نتیجه گیری کنم؟

_اگر اشتباه کنم چه اتفاقی می افتد؟

_چگونه به این نتیجه رسیدم که درست میگویم؟

_آیا برای چیزی که میگویم میتوانم دلیل دیگری هم بیاورم؟

با پاسخ دادن به این سوالات افکار ودیدگاهمان را بخوبی تجزیه و تحلیل میکنیم و به یک ارزیابی درست خواهیم رسید.

و اما گام دوم تفکر خلاق است.


تفکر خلاق

گام دوم در رسیدن به ایده داشتن تفکر خلاق است. به چه تفکری می توانیم خلاق بگوییم؟ تفکری که با ابتکار و نوآوری همراه است. خلاقیت در واقع یک فرایند ذهنی است که مسولیت تولید ایده ومفهوم جدید و یا ارتباط بین ایده ها و مفاهیم را به عهده دارد. ار نظر علمی تفکر خلاق به اصالت تناسب موضوع اشاره دارد . خلاقیت بیشتر به معنای به وجود آوردن ایده و یا چیزهای نویی است که متخصصین آن موضوع پذیرای آن هستند . این موضوعات تنوع گسترده ای دارند و می توانند هنری علمی ورزشی اجتماعی یا فن آوری و...باشند.

یک فرد خلاق عموما انگیزه برای پیشرفت بسیار دارد. بسیار کنجکاو است. علاقه مشخصی به نظم و ترتیب دارد. قدرت بیان کردن خود را داشته و صاحب اعتماد به نفس است. شخصیتی غیر معمول دارد. دارای پشتکار زیاد و استقلال است. دارای طرز تفکر انتقادی است. انگیزه های بالا و دانش زیاد دارد. سرشار از اشتیاق و احساس است. زیباپسند و صاحب قدرت تاثیر گذلری بر دیگر مردمان است و اشتیاق فراوانی به مسایل اجتماعی دارد.

حال برای آنکه بتوانیم به یک تفکر خلاق دست یابیم باید چه کنیم:

1- هدف وانگیزه را مشخص و تشخیص دهیم

2- مهارتهای پایه را ایجاد کنیم وبدست آوریم

3- برای بدست آوردن دانش مربوط به حوزه های مشخص وتخصصی تشویق شویم

4- برانگیختن روحیه کنجکاوی خود و تشویق به کشف کردن

5- انگیزه تولید کنیم بخصوص انگیزه های درونی

6- اعتماد به نفس خود را تقویت ومدام تشویق کنیم

7- دقت در ارایه توانایی های خود واصرار به سبقت گرفتن از دیگران را داشته باشیم

8- سطح عقاید وباورهای خود را درباره خلاقیت بالا ببریم

9- فرصتهایی برای انتخاب و کشف کردن ارایه بدهیم

10- پیوسته توانایی های خود را گسترش داده و بهتر کنیم تا بتوانیم به راههایی برای آسان کردن عملکردهای خلاقانه برسیم

11- و در نهایت تعادل داشته باشیم

و اینک به این موضوع می پردازیم که چگونه می توان یک ایده طراحی کرد؟

چگونگی طراحی ایده های خلاق

چگونگی طراحی ایده های خلاق

به عنوان مثال کشور ما با مسائل مختلفی روبرو است از قبیل محیط زیست وترافیک واشتغال و .... حال ما میخواهیم که برای حل یکی از این مسائل محیط زیستی ایده ای طرا حی کنیم . پس با در نظر گرفتن آنچه که در باره آن حوزه خاص میدانیم و با رعایت آنچه در باره تفکر انتقادی و تفکر خلاق آموختیم باید مراحل کلی زیر را طی کنیم تا به یک ایده برسیم که عبارتند از:

  1. اطلاعات لازم درباره وضعیت آن حوزه را جمع آوری میکنیم
  2. اطلاعاتمان را دسته بندی می کنیم
  3. تحلیلی درباره آن اطلاعات ارائه میدهیم
  4. سعی میکنیم این داده ها و تحلیها را از زاویه ای دیگر و بگونه ای نو وتازه ببینیم که تا کنون کمتر دیده شده باشد
  5. انتخابهای موجود را برای مدیریت این مساله در نظر میگیریم
  6. حال فرضیه ها و حدسهایی را برای حل مناسب آن مساله در نظر میگیریم

این فرضیه ها همان پاسخ های ما به مساله است که به آن ایده میگوییم در این مرحله فرضیه های ما ایده خام است و هنوز صحت آن با آزمایش عملی یا عینی مشاهده نشده است. پس از تست ایده در جامعه آزمایشی و رسیدن به نتیجه درست میتوان گفت که آن ایده نمونه اولیه دارد و قابل تعمیم به جامعه آماری بزرگتر است.


نویسنده / گردآورنده: مرضیه شهرآبادی


کلمات کلیدی چگونگی پرورش ایده های خلاق چگونگی طراحی ایده های خلاق ایده لینک